Privacy Policy

Kiedy niejsza polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności. Deklarujemy, iż przykładamy szczególną wagę i troskę o ochronę prywatności zebranych informacji na temat osób, z którymi mamy do czynienia, w szczególności informacji, które identyfikują osobę (“dane osobowe”).

Kto przetwarza Twoje Dane Osobowe?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Acustio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000661390, NIP: 5252697316.

Wskazujemy nasze dane kontaktowe:

e-mail: […]

telefon: +48 […].

Informujemy, że nasza Spółka nie ma prawnego obowiązku ustanowienia inspektora ochrony danych osobowych.

Jak zbieramy Twoje dane osobowe?

Zbieramy dane osobowe przy wykorzystaniu różnych form komunikacji, w zależności od sytuacji i potrzeb. Może to mieć miejsce w szczególności podczas:

 • szukania zatrudnienia w naszej Spółce,
 • Twojej wizyty w naszej siedzibie lub w naszym biurze (monitoring wizyjny CCTV),
 • rozpatrywania przez nas sprawy dotyczącej indywidualnie osoby, której dane dotyczą, na przykład na skutek złożonego wniosku, zapytania, reklamacji, skargi
 • prowadzonej korespondencji zarówno w formie elektronicznej jak i tradycyjnej papierowej, na przykład w celu rozpatrzenia żądania, wniosku, reklamacji, udzielenia odpowiedzi na pytania i prośby
 • przeglądania przez Ciebie naszej strony internetowej https://acustio.com
 • korzystania przez Ciebie ze świadczonych przez nas usług lub nawiązania z nami relacji gospodarczych.

Dane osobowe, które pozwolą nam zidentyfikować wskazaną osobę lub skontaktować się
z nią, są gromadzone, gdy zostaną przekazane dobrowolnie przez osobę, której dotyczą lub przez inny podmiot na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dotyczą, jak również wtedy, gdy wymóg podania danych jest obowiązkiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Na przykład, możemy zbierać dane osobowe, aby świadczyć usługi na rzecz osoby, której dane dotyczą (usługi promocji) albo nawiązać z nią relacje o charakterze gospodarczym, aby nawiązać z osobą współpracę lub zatrudnić ją w przedsiębiorstwie naszej Spółki albo odpowiedzieć na pytania bądź wnioski kierowane przez taką osobą.

Jeśli nie jest to wymagane przepisami prawa, nie żądamy przekazywania lub przesyłania nam skanów żadnych dokumentów stwierdzających tożsamość.

W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa.

Jeśli dane osobowe nie zostaną podane przez osobę, której dotyczą, zwykle nie będziemy w stanie świadczyć żądanej usługi ani nawiązywać relacji biznesowych. Spółka zbiera także dane osobowe, gdy osoby nawiązują z nami relacje gospodarcze lub handlowe, na przykład poszukując zatrudnienia, oferując usługi lub stając się naszym współpracownikiem, klientem lub dłużnikiem.

Dane zbierane za pośrednictwem strony internetowej

Nasza strona internetowa zbiera ogólne informacje, w tym adres protokołu internetowego i typ przeglądarki urządzenia używanego do uzyskania dostępu. Żadna z tych informacji nie jest używana do identyfikacji pojedynczego użytkownika. Używamy go do monitorowania i ulepszania naszych usług informatycznych. Używamy również plików “cookies” (małe pliki używane do zarządzania sesjami przeglądania Internetu), które mogą nam pokazać, czy Twoje urządzenie internetowe odwiedziło wcześniej naszą witrynę. Wiele przeglądarek internetowych pozwala kontrolować sposób korzystania z plików „cookie”. Jeśli pliki „cookie” są wyłączone, może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej strony internetowej.

Inne sposoby zbierania danych osobowych

Jeśli wchodzisz z nami w interakcję za pośrednictwem któregoś z naszych kanałów społecznościowych (np. facebook, twitter, LinkedIn), zbieramy szczegóły tej interakcji oraz konto mediów społecznościowych lub nazwę użytkownika, która jest używana.

Więcej informacji na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez Facebook, Twitter lub LinkedIn i na temat ochrony prywatności można znaleźć na poniższych stronach administratorów każdego z portali społecznościowych:

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Ochrona danych/porady dot. prywatności wydane przez Twitter: https://twitter.com/privacy

Ochrona danych dot. prywatności wydane przez LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=organization-guest_footer-privacy-policy

Informacje o szczególnym charakterze

Nasza Spółka nie zbiera żadnych danych o szczególnym charakterze, w tym informacji o stanie zdrowia ani danych z żadnych rejestrów karnych.

Dlaczego przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celach, dla których zostały nam one przekazane i w celach bezpośrednio związanych z naszą działalnością.

Główne cele, w których możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe to:

 • realizacji umowy, należytego wykonania usług i dokonania rozliczeń,
 • dochodzenia roszczeń,
 • rozpatrywania i obsługi zgłoszeń reklamacyjnych, skarg, zapytań, wniosków.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Twoich danych?

Twoje dane osobowe, w powyższych celach, mogą być przetwarzane na podstawie przepisów RODO w szczególności:

 • art. 6 ust. 1 lit. a) (tj. Twojej zgody),
 • art. 6 ust. 1 lit. b) (tj. umowy, którą z nami została zawarta),
 • art. 6 ust. 1 lit. c) (tj. ciążących na nas obowiązków prawnych),
 • art. 6 ust. 1 lit. f) (tj. naszym prawnie uzasadnionym interesie, który może polegać na przykład na należytym rozpatrzeniu złożonej przez Ciebie reklamacji),
 • art. 9 ust. 2 lit. a) (tj. Twojej zgody).

Komu możemy przekazać Twoje dane?

Twoje dane możemy przekazać wyłącznie następującym grupom podmiotów:

 • podmiotom przetwarzającym dane na nasze polecenie – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzania danych, na przykład naszym kontrahentom, podwykonawcom, którym będziemy musieli przekazać Twoje dane, aby należycie wykonać usługę, potwierdzić sposób jej realizacji lub rozpatrzyć reklamację,
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania,

Czy przesyłamy Twoje dane osobowe poza Unię Europejską?

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do innych krajów, w tym do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (“EOG”), które mogą nie mieć takich samych przepisów o ochronie danych, jak prawa obowiązujące w Polsce. W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów spoza EOG podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​Twoje dane osobowe są objęte tym samym poziomem ochrony, co opisano w niniejszej polityce prywatności i przepisach RODO.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Dane osobowe przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w niniejszej polityce prywatności, chyba że dłuższy okres przechowywania jest wymagany lub dozwolony przez prawo. Maksymalny okres przechowywania może różnić się w zależności od rodzaju danych i celów przetwarzania.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo żądania dostępu do danych oraz żądania ich sprostowania, uzupełnienia niedokładnych informacji, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W przypadku gdy żądnie jest ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój powtarzający charakter możemy pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia czynności. Jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci uprawnień skontaktuj się z naszą Spółką, korzystając z danych kontaktowych: e-mail: […], telefon: +48 […]. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie danych dokonywane jest na podstawie Twojej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed wycofaniem przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe informacje o przysługujących Ci uprawnianiach znajdziesz poniżej – „Prawa osoby, której dane dotyczą”.

Czy masz obowiązek podania danych?

W większości przypadków nie jesteś zobowiązany do dostarczania nam jakichkolwiek danych osobowych. W niektórych sytuacjach obowiązek podania konkretnych danych wynika wprost z przepisów prawa. Niepodanie przez Ciebie danych może spowodować, że nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy, dostarczyć Ci usługi, zapewnić odpowiedniego wykonanych usług, odpowiedzieć na twoją reklamację lub zrealizować Twojego żądania do udzielania odpowiedzi na zadane pytanie.

W jaki sposób zabezpieczamy Twoje dane osobowe?

Stosujemy środki techniczne i organizacyjne, aby chronić Twoje dane osobowe przed przypadkową bądź zamierzoną utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. W przypadku przesyłania danych osobowych informacje przenoszone są w formie zaszyfrowanej, aby zapobiec ich nadużyciu przez osoby trzecie. Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii.

Prawa osoby której dane dotyczą

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, których administratorem jest Acustio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin (dalej: „Acustio”), a zwłaszcza:

Prawo dostępu do danych:

Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskania od nas potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane, uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych, w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriach ustalania tego okresu, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle.

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, w każdym przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych, gdy złożyła sprzeciw wobec przetwarzania jej danych lub dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, gdy kwestionuje ona prawidłowość danych, przetwarzanie jest niezgodne z prawem, nie potrzebujemy już danych do celów przetwarzania lub wniosła sprzeciw wobec przetwarzania.

Prawo do przenoszenia danych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz ma charakter zautomatyzowany, osoba, której dane dotyczą ma prawo żądania od nas przekazania nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które nam dostarczyła.

Prawo wniesienia sprzeciwu

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie. W razie wniesienia takiego sprzeciwu nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych, podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności.

Prawo do wycofania zgody

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które było przez nas dokonywane na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można korzystać z danych kontaktowych określonych w niniejszej polityce prywatności, formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://acustio.com lub przesłać pismo na adres naszej siedziby: Acustio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie przy ulicy Tomasza Zana 39A, 20-634 Lublin.